Είσήγηση για τα ειδώλια

Είσήγηση για τα ειδώλια

Τα ειδώλια ως στοιχεία του ηλιακού συστήματος και η σχέση τους με τον κύκλο της ζωης

Oμιλίες
28 Aug 2017 _ 28 Aug 2017

20:30

Συκιά, Χώρα Τήνου
Εισηγητής Σπύρος Κοντόπουλος


Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΚΙΝΟΝΟ είναι ελεύθερη

ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ